Malibu Zenekar

Inform�ci�, kapcsolat

 

R�videbb-hosszabb m�sor, t�nc-, parti- ill. szalonzene.

Saj�t hangos�t�s, f�nytechnika!

 

K�rje �s hallgassa meg demo anyagunkat CD-n vagy a Reperto�rb�l!

T�ltse le sz�r�lapunkat, hogy k�s�bb is megtal�ljon minket!

 

B�vebb inform�ci�k kapcsolattart�nkt�l:

G�rg�nyi G�bor (06-20-823-01-70)

 

E-mail:info@malibuli.hu